TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI 14/03/2023

TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI 14/03/2023

Örnek No:51*

T.C. CİZRE

İCRA DAİRESİ 2021/312 ESAS

 

TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar, bulunduğu yer ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış

olup:

 

Muhammen

Kıymeti

Adedi

Cinsi

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

301.513,20

1

Taşıt

51ABL414 plaka sayılı Volvo marka, FH (Çekici VTA3T (FM42T) 450) ticari adlı, 2020 model, 12777 CC silindir hacimli, Dizel yakıtlı, manuel vitesli, kırmızı renkli, YV2RT60A0MB328965 şase nolu çekici; Araç mekanik ve elektriksel parçaların eksikliğinden dolayı çalışmıyor, aracın mevcut halinde şase, motor bloğu, dingillerden ibaret olduğu, aracın kupa, mekanik ve elektiriksel kısımlarının olmadığı, aracın eksiklerinin giderilmesiyle kullanılabileceği, aracın bu hasarlardan dolayı %90'lık bir hasara tekabül ettiği, araç kasko bedelinin 3.015.132,00 TL olduğu,

Aracın %90 hasar oranına göre değer hesaplaması,

aracın satış değeri =aracın kasko değeri X hasar oranı = 3.015.132,00 X 0.10 = 301.513,20 TL olduğu,

51ABL414 plakalı aracın mevcut hasar oranı (%90) ve satışını dikkate alınarak 2. el piyasa rayiç değeri 301.513,20 TL olarak 12/02/2023 tarihli bilirkişi raporuyla tespit edilmiştir.

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2023 - 10:33

 

Bitiş Tarih ve Saati         : 27/04/2023 - 10:33

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2023 - 10:33

 

Bitiş Tarih ve Saati         : 25/05/2023 - 10:33

 

Satış şartları:

1-    Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı’nda verilecek tekliflerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.

2-      Artırmaya katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması, gösterilecek teminatın, teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacaklar veya ilgili banka tarafından, en geç artırma süresinin bitiminden önceki günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin


yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun, satışı yapan icra dairesine elden veya sistem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesi zorunludur.

3-       Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

4-    Hisseli satışın mümkün olduğu hâllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına pey sürecek hissedarı veya temsilciyi bildirmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran hissedarın veya temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

5-       Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hâlinde alacak veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmaz, alacağın veya ortaklık payının teminata yeterli gelmemesi hâlinde eksik kısmın başvuru anında icra dairesi hesabına yatırılması veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilmesi zorunludur.

6-    İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın Elektronik Satış Portalı’nda ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerekmektedir.

7-     İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde, alınan teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödenecektir.

8-     Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamaması veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hâllerde, ikinci artırma ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacaktır.

9-    Satışa katılanlar bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar. 10- Malın tescil ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.

11-   %18 KDV, damga vergisi ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümleri mahfuzdur.)

12-   Müdürlüğümüzce satışa konu araç hakkında eksik parçalar aşağıda belirtilmiş olup, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23/03/2015 tarihli -10471 Sayılı İcra Müdürlüklerince satılan Eksik Parçalı Araçlar Hakkındaki genelgesi ile; " İhaleden sonra tescil kuruluşlarına yazılacak olan tescil yazılarında, aracın eksik parçalarının bildirilerek, söz konusu eksik parçaların yasal yoldan temin edilmesi ve bunların belgelendirilmesi halinde tescil ve muayene işlemlerinin yapılması, eksik parçaların yasal yoldan temin edildiği belgelenmediği takdirde tescil işlemi yapılmayarak ilgili hakkında gereğinin takdir ve ifası için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması " hususları da tescil müzekkeresine belirtilecek olup aracın satışı ve tescili bu şartlar dahilinde yapılacaktır. Fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.


 

 

 

 

 

(İİK m.114)


08/03/2023

İsmail Arif CEYRAN İcra Müdür Yardımcısı 182553

e-imzalıdır

Copyrigt © 2017 Cizre.bel.tr | Tel: 0 (486) 616-1010 - Fax: 0 (486) 616-8513