TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

Örnek No:51*

T.C. CİZRE

İCRA DAİRESİ 2021/290 ESAS

 

TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar, bulunduğu yer ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

 


Muhammen

Kıymeti

Adedi

Cinsi

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

121.400,00

1

Taşıt

76DL819 plaka sayılı Ford Marka 2003 model, beyaz renkli, Transit 350 ticari adlı, minibüs LX cinsli araç; Aracın aküsünün boşalması nedeniyle çalıştırılamaz durumda olduğu ve aracın ekonomik ömrünü doldurduğu tespit edilmiştir. Motor bloku üzerinde bulunan motor numarasına ulaşılamadığından motor numarası okunamamıştır. Aracın yapılan fiziksel kontrollerinde bütün çamurlukların kısmen korozyon nedeniyle hasarlandığı, tüm çamurluklarda düzeltme ve boya olduğu, araç tavan sacı boyası kısmen sökülmüş olup, boyanın söküldüğü kısımlarda korozyonun oluştuğu, sağü sürgülü kapı ve sağ arka çamurlukta derin çizgisel sürtünme izlerinin olduğu, sağ arka stop lambasının komple sökülmüş olup, kablosundan asılı vaziyette olduğu, aracın ön sıra koltuk grubu ve arka sıra 1 adet tekli koltuk dışındaki tüm koltukların sökülmüş olduğu, taban sacının kısmen çürümüş olduğu, döşemelerin kötü durumda olduğu, kayar kapı döşemesinin sökülmüş olduğu tespit edilmiştir. Araç çalıştırılamadığından motor durumuyla ilgili bir tespit yapılmamıştır. Ancak 19 yıllık kullanım ömrü olan bir araç motorunun arızası varsa bile tamirinin ekonomik olmayacağı değerlendirilmiştir. Araç 2003 model olduğundan dolayı Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği sitesinde bulunan araç kasko değer listesinde söz konusu aracın kasko değeri bulunmamaktadır. Aracın genel durumu 19 yıllık kullanım ömrü, yediemin otoparkında çalıştırılmadan bekleme süresi, hasarları ve sökülen koltukları dikkate alınarak piyasaya göre %20'lik bir değer kaybının (151.750,00 TL X 0,20 =30.350,00 TL) olabileceği değerlendirilmiştir. buna göre aracın tespit tarihi itibariyle 2. el piyasa değeri 121.400,00 TL olarak değerlendirilmiştir. 19/12/2022

tarihli bilirkişi raporuyle tespit edilen araç,

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2023 - 11:05

 

Bitiş Tarih ve Saati       : 16/03/2023 - 11:05

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/04/2023 - 11:05

 

Bitiş Tarih ve Saati       : 13/04/2023 - 11:05

 

 Satış şartları:


1-    Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı’nda verilecek tekliflerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.

2-     Artırmaya katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması, gösterilecek teminatın, teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacaklar veya ilgili banka tarafından, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun, satışı yapan icra dairesine elden veya sistem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesi zorunludur.

3-     Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

4-    Hisseli satışın mümkün olduğu hâllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına pey sürecek hissedarı veya temsilciyi bildirmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran hissedarın veya temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

5-    Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hâlinde alacak veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmaz, alacağın veya ortaklık payının teminata yeterli gelmemesi hâlinde eksik kısmın başvuru anında icra dairesi hesabına yatırılması veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilmesi zorunludur.

6-    İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın Elektronik Satış Portalı’nda ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerekmektedir.

7-     İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde, alınan teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödenecektir.

8-     Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamaması veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hâllerde, ikinci artırma ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacaktır.

9-   Satışa katılanlar bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar. 10- Malın tescil ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.

11- %18 KDV, damga vergisi ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümleri mahfuzdur.)

 

18/01/2023

İsmail Arif CEYRAN İcra Müdür Yardımcısı 182553

 e-imzalıdır

 

web tasarım web hosting

Copyrigt © 2017 Cizre.bel.tr | Tel: 0 (486) 616-1010 - Fax: 0 (486) 616-8513