TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI 3

TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI  3

Örnek No:53*

T.C. CİZRE

İCRA DAİRESİ 2022/1214 ESAS

 

TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Şırnak İli Cizre İlçesi Şah Mahallesi 886 ada 4 parselde kayıtlı bitişik nizam 5 kat yapı müsaadeli 491,88 m² lik taşınmaz üzeirnde tek blok betonarme yapı inşa edilmiştir. Yapı zemin+asma kat+4 normal kat olmak üzere toplam 5 katlıdır. Mimari projesi'ne göre; zemin kat; beş adet asma katlı dükkan, sığınak ve bina girişi olmak üzere 1. 2. 3. ve 4. normal katlarda 3'er adet bağımsız olmak üzere toplam 17 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bine dış cephesi boyalıdır. Yapıda merkezi kalorifer ve asansör bulunmaktadır. Cizre Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü arşivinde taşınmazların bulunduğu yapı için düzenlenmiş 23/10/2012 tarih ve 2012/34 numaralı inşaat ruhsatı, 25/02/2013 tarih ve 2013/02 Yapı Kullanım İzin Belgesi ve onaylı uygulama mimari projesi incelenmiştir. Kıymet takdirine konu 130/2035 arsa paylı, 3. katta yer alan 14 nolu mesken mimari projesine ve mahalline göre 130 m² kullanım alanlıdır. Değer tespitine konu mesken vasıflı 14 nolu bağımsız bölüm numaralı taşınmazın bulunduğu yapı asansörlü ve kaloriferlidir. Bina 3-B yapı sınıfındadır. Değer tespitine konu dairenin bulunduğu bölge meskundur, taşınmaz imarlı bir bölgededir. Şehirde bulunan sosyal donatılara kolaylıkla ulaşılabilir mevkidedir. Dairenin bulunduğu çok katlı bina ilçe merkezi Şah Mahallesinde bulunan Cumhuriyet Caddesine cephelidir. Taşınmaz, eğitim kurumlarına marketlere ve resmi kurumlara yakın vaziyettedir. Değer tespitine konu meskenin bulunduğu mevki alım satım rayiçler yüksek, ilçe merkezinin gözde bir bölgesidir. Şırnak İli Cizre İlçesi Şah Mahallesi 886 ada 4 nolu parselde kayıtlı 491,88 m² net kullanım alanına sahip 14 nolu bağımsız bölüm yapının 3. katında mevcut bulunan 130 m² net kullanım alanına sahip 14 nolu bağımsız bölüm meskenin genel özellikleri, yapı tarzı, kullanım durumu, işçilik ve malzeme kalitesi, bulunduğu mevkinin özellikleri, serbest piyasada alım satım rayiçleri ile günün iktisadi koşulları da göz önüne alınarak yapılan değerlendirme neticesinde, taşınmazın değeri 600.000,00 TL olarak 08/08/2022 tarihli bilirkişi raporuyla  tespit  edilmiştir.

Adresi             : Şah Mah. Cizre Şırnak Cizre / ŞIRNAK

Yüzölçümü     : 130 m2

Arsa Payı       : 130 / 2035

İmar Durumu: İmar Alanı İçerisinde Kalmaktadır.

Kıymeti           : 600.000,00 TL

KDV Oranı    : %1

Kaydındaki Şerhler: AT 2. Derece Askeri Yasak Bölge İçerisinde Kalmaktadır.

Tapu Kaydındaki Gibidir.


 

 

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/04/2023 - 11:05

Bitiş Tarih ve Saati          : 11/04/2023 - 11:05

 

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2023 - 11:05

 


 

2.Artırma

Bitiş Tarih ve Saati          : 12/05/2023 - 11:05

 

Satış şartları:

1-     Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı’nda verilecek tekliflerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.

2-      Artırmaya katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması, gösterilecek teminatın, teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacaklar veya ilgili banka tarafından, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun, satışı yapan icra dairesine elden veya sistem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesi zorunludur.

3-       Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

4-     Hisseli satışın mümkün olduğu hâllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına pey sürecek hissedarı veya temsilciyi bildirmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran hissedarın veya temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

5-       Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hâlinde alacak veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmaz, alacağın veya ortaklık payının teminata yeterli gelmemesi hâlinde eksik kısmın başvuru anında icra dairesi hesabına yatırılması veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilmesi zorunludur.

6-  Varsa ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitesiyle on beş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerekmektedir. Aksi hâlde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacak ve bu hususlar irtifak hakkı sahipleri için de geçerli olacaktır.

7-     İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın Elektronik Satış Portalı’nda ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerekmektedir.

8-     İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde, alınan teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödenecektir.

9-     Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamaması veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hallerde, ikinci artırma ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacaktır.

10-        Satışa katılanlar bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar.

11-     Malın tescil ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.


12-           KDV, damga vergisi, tapu harç ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümleri mahfuzdur.)

20/01/2023

Meryem KOŞ İcra Müdür Yardımcısı

293563

 

 

 

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

web tasarım web hosting

Copyrigt © 2017 Cizre.bel.tr | Tel: 0 (486) 616-1010 - Fax: 0 (486) 616-8513