Yafes Mahallesi 771Ada 2 Nolu Parselde Bulunan Taşımazlarımızın Kiralama İhalesi

Yafes Mahallesi  771Ada 2   Nolu Parselde Bulunan Taşımazlarımızın Kiralama İhalesi

İLAN

CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

S.NO

Mahalle

ADA

Parsel

Kroki

Kiraya Verilecek Alan (m²)

Cinsi

1 m²’lik Bedel

  MUHAMMEN BEDEL (1 YIL)   KİRA BEDELİ/TL

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Yafes Mahallesi

771

2

A3

375,00

Park

1.000,00

375.000,00

11.250,00

28/04/2023

14:30

2

Yafes Mahallesi

771

2

A4

375,00

Park

1.000,00

375.000,00

11.250,00

28/04/2023

15:30

 

1) Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazımızın 10 (on) yıllığına kira ihalesi, 2886 sayılı yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2) 10 (on) yıllık kira bedeli peşin olarak alınacaktır.

3) İhale, Cizre Belediyesi İhale toplantı salonunda toplanacak komisyonunca belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

4) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

A)     GERÇEK KİŞİLERDEN;

-         Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

-         Noter tasdikli Nüfus Cüzdan Sureti  (imza beyannamesinin arka tarafında nüfus cüzdan sureti olması halinde nüfus cüzdan sureti getirmesine gerek yoktur)

-         İkametgâh Belgesi ve Adres Beyanı (Belgeler tek tek ibraz edilesi gerekmektedir)

-         İhale tarihli olmak şartıyla Belediyemize vadesi geçmiş herhangi bir borcun olmadığını gösterir belge,

-         İhale Kira Şartnamesi (Her sayfa teker teker paraflanıp son sayfa gerekli olan yerler doldurulup, imzalanacaktır.)

-         Geçici Teminat Mektubu veya makbuzu

-         Doküman Alındı Formu

-         Vekâletten katılma halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

B)     TÜZEL KİŞİLERDEN

-         Noter tasdikli imza sirküleri

-         Noter tasdikli Nüfus Cüzdan Sureti (İmza sirkülerinin arka tarafında nüfus cüzdan sureti olması halinde nüfus cüzdan sureti getirmesine gerek yoktur)

-         İkametgâh Belgesi ve Adres Beyanı (Belgeler tek tek ibraz edilesi gerekmektedir)

-         İhale tarihli olmak şartıyla Belediyemize vadesi geçmiş herhangi bir borcun olmadığını gösterir belge,

-         İhale Kira Şartnamesi (Her sayfa teker teker paraflanıp son sayfa gerekli olan yerler imzalanacaktır)

-         Geçici Teminat Mektubu veya makbuzu

-         Doküman Alındı Formu

-         Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

-         Tüzel kişiliğin idarenin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sanayi Odası’ndan yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,

-         Vekâletten katılma halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza sirküsü

-         İhaleye katılacak olanlar; İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Cizre Belediyesi Gelir Servisine #1.000,00# TL(bintürklirası) yatırılarak, Cizre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirsiniz.

-         Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı devlet İhale Kanunun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

-         Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

-         İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.   

    

web tasarım web hosting

Copyrigt © 2017 Cizre.bel.tr | Tel: 0 (486) 616-1010 - Fax: 0 (486) 616-8513