Cizre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İlan

Cizre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İlan

İLAN

CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Cizre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce Şah Mahallesi Sanayi Caddesi 880 ada 3 nolu parselde bulunan taşınmazımızın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35’inci Maddesine a) bendi uyarınca kapalı teklif usulüne göre satış ihalesi yapılacaktır.

İhaleye katılım sağlamak için gerekli olan bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

S.NO

ADRESİ

ADA

PARSEL

METRAJ M²

CİNSİ

MUHAMMEN BEDEL SATIŞ/TL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Şah Mahallesi

880

3

1.982,15

Avlulu iki katlı kargir bina ve müştemilatı

#55.000.000,00#

#1.650.000,00#

23/05/2022

15:00

1-       Taşınmazın Özellikleri: Cizre’nin en işlek sokağı olan Şah Mahallesi Sevgi Sokağında, Cizre Hükümet Konağı yanı,Bankalar Caddesinde yer almaktadır. Taşınmazımız bitişik nizam kısmı ticari alan olup, Avlulu İki Katlı Kargir Bina, Müştemilatı ve Kısmi Ticari 7 kat imar durum belgesine sahiptir. Taşınmazımıza ait ön, yan ve arka olmak üzere üç giriş yol bulunmaktadır.

2-       Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mal Satış ihalesi, 2886 sayılı yasanın 35’inci maddesi a) bendi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

3-       İhale, Cizre Belediyesi Meclis toplantı salonunda toplanacak komisyonunca belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

4-       İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

A)      GERÇEK KİŞİLERDEN;

-          Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

-          Noter tasdikli Nüfus Cüzdan Sureti,(imza beyannamesinin arka tarafında nüfus cüzdan sureti olması halinde nüfus) cüzdan sureti getirmesine gerek yoktur)

-          İkametgâh Belgesi ve Adres Beyanı (Belgeler tek tek ibraz edilesi gerekmektedir)

-          İhale tarihli olmak şartıyla Belediyemize vadesi geçmiş herhangi bir borcun olmadığını gösterir belge,

-          İhale Teknik Şartnamesi (Her sayfa teker teker paraflanıp son sayfa gerekli olan yerler doldurulup, imzalanacaktır)

-          Geçici Teminat Mektubu veya makbuzu

-          Doküman Alındı Formu

-          Vekâletten katılma halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

B)       TÜZEL KİŞİLERDEN

-          Noter tasdikli imza sirküleri

-          Noter tasdikli Nüfus Cüzdan Sureti,( imza sirkülerinin arka tarafında nüfus cüzdan sureti olması halinde nüfus) cüzdan sureti getirmesine gerek yoktur.)

-          İkametgâh Belgesi ve Adres Beyanı (belgeler tek tek ibraz edilesi gerekmektedir.)

-          İhale tarihli olmak şartıyla Belediyemize vadesi geçmiş herhangi bir borcun olmadığını gösterir belge,

-          İhale Teknik Şartnamesi ( her sayfa teker teker paraflanıp son sayfa gerekli olan yerler imzalanacaktır.)

-          Geçici Teminat Mektubu veya makbuzu

-          Doküman Alındı Formu

-          Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

-          Tüzel kişiliğin idarenin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sanayi Odası’ndan yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,

-          Vekâletten katılma halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza sirküleri

5-       İhaleye katılacak olanlar; İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Cizre belediyesi hesabına veya Cizre Belediyesi Gelir Servisine 10.000,00.-TL (onbintürklirası) yatırılarak, makbuz ile beraber Cizre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirsiniz.

6-       Şartname bedeli veya Geçici Teminatı Vakıf Bankası Cizre Şubesi TR82 0001 5001 5800 7305 6148 67 IBAN no'lu hesaba nakit, havale ya da EFT olarak yatırılabilir.

7-       Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı devlet İhale Kanunun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

8-       Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

9-       İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.   

 

 

Copyrigt © 2017 Cizre.bel.tr | Tel: 0 (486) 616-1010 - Fax: 0 (486) 616-8513