İLAN CİZRE KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

İLAN  CİZRE KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

İLAN

CİZRE KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

Kiralaması Yapılacak Taşınmazın

Sıra

No

İLİ/İLÇESİ/ MAHALLESİ

ADA

NO

PARSEL

NO

YÜZÖLÇÜMÜ

(M2)

KİRALAMA AMACI

KİRALANACAK KISMI

(M2)

KİRA SÜRESİ

İŞLETME NO

HAZİNE

HİSSESİ

İMAR DURUMU

İLK YIL TAHMİN EDİLEN KİRA BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

İHALE TARİHİ VE SAATİ

1

Şırnak/Cizre/Yafes Mahallesi

771

2

58.677,23

Kafe, Restoran ve Çay Bahçesi

973,00

3 Yıl

1

Tam

Park

  127.000,00

   38.100,00

14.03.2023/ 09:30

2

Şırnak/Cizre/Yafes Mahallesi

771

2

58.677,23

Kafe, Restoran ve Çay Bahçesi

2.114,00

3 Yıl

2

Tam

Park

  159.000,00

   47,700,00

14.03.2023/ 10:30

3

Şırnak/Cizre/Yafes Mahallesi

771

2

58.677,23

Kafe, Restoran ve Çay Bahçesi

1.334,00

3 Yıl

4

Tam

Park

  161.000,00

   48.300,00

14.03.2023/ 11:30

4

Şırnak/Cizre/Yafes Mahallesi

771

2

58.677,23

Kafe, Restoran ve Çay Bahçesi

981,00

3 Yıl

6

Tam

Park

  128.000,00

   38,400,00

14.03.2023/ 13:30

5

Şırnak/Cizre/Yafes Mahallesi

771

2

58.677,23

Kafe, Restoran ve Çay Bahçesi

1.467,00

3 Yıl

7

Tam

Park

  133.000,00

   39.900,00

14.03.2023/ 14:30

6

Şırnak/Cizre/Yafes Mahallesi

771

2

58.677,23

Kafe, Restoran ve Çay Bahçesi

930,00

3 Yıl

8

Tam

Park

  168.000,00

   50,400,00

14.03.2023/ 15:30

1-) Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine taşınmazının krokisinde işaretli kısımlarının (ticari işletmeler) kira ihaleleri, hizasında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2-) İhale, Cizre Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) teşekkül edecek Komisyon huzurunda ve Cizre Hükümet Konağı Şah Mah. Dr. Mesut Tüzün Cad. No:2 Cizre/ŞIRNAK adresinde (Zemin Kat Konferans Salonu'nda) yapılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3-) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah) vermeleri,

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler, Tedavüldeki Türk Parası /  Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları / Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir. Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır. Mevduat ve Katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Cizre Malmüdürlüğü veznesine yatırılması gerekmektedir. Cizre Malmüdürlüğüne yatırılmayan teminatlar ihale komisyonunca teslim alınmayacaktır. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Teminat mektuplarının süresiz ve limit içi olarak düzenlenmesi ile işin özelliğini belirtecek nitelikte olması ve banka teyit yazısı ile birlikte getirilmesi gerekmektedir.)

d) İşin gereğine göre İdarece tespit edilecek diğer belgeleri (gerçek kişiler için, adli sicil kaydı) vermeleri,

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir  belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şart olup  ihale tarihi ve saatine kadar İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. NOT: İhaleye katılacakların her bir ihale için yukarıda belirtilen belgeleri ayrı ayrı hazırlaması gerekmektedir.

4) Yukarıda belirtilen taşınmazların kiralanmasından doğacak her türlü vergi, resim, harç ve diğer yasal giderler ile sonradan çıkabilecek tüm masraflar kiracı tarafından ödenecek ve kira bedelleri peşin veya ¼’ü peşin, kalanı 3’er aylık dönemler ve eşit taksitler halinde tahsil edilecektir.

5-) İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde , Cizre Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) ücretsiz olarak görülebilir.  İhale bilgileri İdaremizin internet adresinden ( www.cizre.gov.tr) ve Şırnak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü adresinden ( https://sirnak.csb.gov.tr) takip edilebilir.  

6-) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

 

 

 

İLAN OLUNUR

 

Copyrigt © 2017 Cizre.bel.tr | Tel: 0 (486) 616-1010 - Fax: 0 (486) 616-8513