Konak Mahallesi 1205 Ada 13,14 ve 15 nolu Parsellerde Bulunan Taşınmazlarımızın Yasa Gereği Satış İhalesi

Konak Mahallesi 1205 Ada 13,14 ve 15 nolu Parsellerde Bulunan Taşınmazlarımızın Yasa Gereği Satış İhalesi

İLAN

CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

S.NO

Mahalle

ADA

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Satış Bedeli (TL)

Cinsi

MUHAMMEN BEDEL SATIŞ BEDELİ/TL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Konak Mahallesi

 

1205

13

828,02

3.700,00

 

Arsa

3.063.674,00

91.910,22

26/04/2023

14:30

2

14

 

828,02

3.700,00

3.063.674,00

91.910,22

26/04/2023

15:00

3

15

 

828,02

3.700,00

3.063.674,00

91.910,22

26/04/2023

15:30

 

           1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz satış ihalesi, 2886 sayılı yasanın 45 inci maddesinin uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

          2-  İhale, Cizre Belediyesi İhale toplantı salonunda toplanacak komisyonunca belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

          3-  İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

A)     GERÇEK KİŞİLERDEN;

-         Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

-         Noter tasdikli Nüfus Cüzdan Sureti (imza beyannamesinin arka tarafında nüfus cüzdan sureti olması halinde nüfus cüzdan sureti getirmesine gerek yoktur)

-         İkametgâh Belgesi ve Adres Beyanı (Belgeler tek tek ibraz edilesi gerekmektedir)

-         İhale tarihli olmak şartıyla Belediyemize vadesi geçmiş herhangi bir borcun olmadığını gösterir belge,

-         İhale Satış Şartnamesi (Her sayfa teker teker paraflanıp son sayfa gerekli olan yerler doldurulup, imzalanacaktır.)

-         Geçici Teminat Mektubu veya makbuzu

-         Doküman Alındı Formu

-         Vekâletten katılma halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

B)     TÜZEL KİŞİLERDEN

-         Noter tasdikli imza sirküleri

-         Noter tasdikli Nüfus Cüzdan Sureti (İmza sirkülerinin arka tarafında nüfus cüzdan sureti olması halinde nüfus) cüzdan sureti getirmesine gerek yoktur.)

-         İkametgâh Belgesi ve Adres Beyanı (Belgeler tek tek ibraz edilesi gerekmektedir.)

-         İhale tarihli olmak şartıyla Belediyemize vadesi geçmiş herhangi bir borcun olmadığını gösterir belge,

-         İhale Teknik Şartnamesi (Her sayfa teker teker paraflanıp son sayfa gerekli olan yerler imzalanacaktır.)

-         Geçici Teminat Mektubu veya makbuzu

-         Doküman Alındı Formu

-         Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

-         Tüzel kişiliğin idarenin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sanayi Odası’ndan yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,

-         Vekâletten katılma halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza sirküsü

-         İhaleye katılacak olanlar; İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Cizre Belediyesi Gelir Servisine #1.000,00# TL (bintürklirası) yatırılarak, Cizre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirsiniz.

-         Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı devlet İhale Kanunun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

-         Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

-         İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.   

    

web tasarım web hosting

Copyrigt © 2017 Cizre.bel.tr | Tel: 0 (486) 616-1010 - Fax: 0 (486) 616-8513