Sur mahallesinde Bulunan Parkın kiraya Verilmesi

Sur mahallesinde Bulunan Parkın kiraya Verilmesi

                                                                          İLAN

                                            CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

S.NO

ADRESİ

ADA

PARSEL

METRAJ M²

CİNSİ

MUHAMMEN BEDEL YILLIK/TL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Ali Bey Mahallesi

380

16,72,73

6,37

Dükkan

1.726,85

51,80

15/10/2020

14:00

3

Sur Mahallesi

170

16

1.008,23

Park

6.185,02

185,55

15/10/2020

14:45

 

 

1-       Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mal kiralama ihalesi, 2886 sayılı yasanın 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2-       İhale, Cizre Belediyesi Meclis toplantı salonunda toplanacak komisyonunca belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

3-       İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a)       Geçici teminatı; ( Belediyenin banka hesabına yada Cizre Belediyesi Gelir servisine yatırdığına dair belge) yatırmış olmak,

b)       Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

c)        Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını bildirmeleri ve Nüfus Cüzdanı Suretini vermeleri, Noter tasdikli imza beyannameleri ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) vekâlet ile katılacakların Noter Tasdikli vekâletnamenin aslı, tüzel kişilerin Vergi Kimlik Numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir. Noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri

4-        İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Cizre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bedelsiz olarak görülebilir.

5-       Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı devlet İhale Kanunun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

6-       Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7-       İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.    

 

 

 

                   İLAN OLUNUR

                 Murat ÖZKALAY

                                                                                                     Emlak ve İstimlak müdür V.

Copyrigt © 2017 Cizre.bel.tr | Tel: 0 (486) 616-1010 - Fax: 0 (486) 616-8513