Sur Mahallesinde Bulunan Parkın Kiraya Verilmesi

Sur Mahallesinde Bulunan Parkın Kiraya Verilmesi

           Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce,  Cizre Belediyesine ait İlçemizin Sur Mahallesi 170 ada 16 nolu parselinde bulunan taşınmaz parkın,  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi kapsamında 20.07.2020 tarih ve saat 15:25 'de  Açık Teklif Usulü ile  ihale yapılacaktır. 

  

ADRESİ

ADA

PARSEL

METRAJ M²

CİNSİ

MUHAMMEN BEDEL YILLIK/TL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

Sur Mahalles

170    161.008,23 Park    10.150,71304,53 TL20/07/2020    15:25


 İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar

       1)    Geçici teminatı; ( Belediyenin banka hesabına yada Cizre Belediyesi Gelir servisine yatırdığına dair belge) yatırmış olmak,

        2)   Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, 

        3)   Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını bildirmeleri ve Nüfus Cüzdanı Suretini vermeleri,

        4)   Noter tasdikli imza beyannameleri ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir 

        5)   Vekâlet ile katılacakların Noter Tasdikli vekâletnamenin aslı, 

        6)   Tüzel kişilerin Vergi Kimlik Numaralarını bildirmeleri, 

        7)   Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin  idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan,

        8)   ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir. 

        9)   Noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri,  

       10)  İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Cizre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bedelsiz olarak görülebilir. 

       11)  Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı devlet İhale Kanunun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. 

       12)  Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

       13)  İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.    

                  Bilgi İçin:

  •       Murat ÖZKALAY ( Emlak ve İstimlak Müdür V.)           
  •       Şehmus ASLAN  (  Büro Personeli )
  •       Tel:   0486 616 10 10  Dahili ( 212 )

web tasarım web hosting

Copyrigt © 2017 Cizre.bel.tr | Tel: 0 (486) 616-1010 - Fax: 0 (486) 616-8513