TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI 2

TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI  2

Örnek No:53*

T.C. CİZRE

İCRA DAİRESİ 2022/101 TLMT.

 

TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri   : Taşınmaz Şırnak İli Cizre İlçesi Cudi Mah. Durmaz Sokak Mevkii 935 Ada 14 Parsel' de kayıtlı Avlulu Kargir Ev niteliğindedir. Taşınmaz her ne kadar tapu kaydında avlulu kargir ev niteliğinde görünmekte ise de taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı ve boş arsa olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Taşınmaz imarlı olup, yamuk bir arazi yapısına sahiptir. Cizre Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğünden alınan İmar Durum belgesinde taşınmazın Konut Alanında kaldığı, Ayrık Nizam, 4 Kât yapılaşma şartlarına sahip olduğu belirtilmiştir. Taşınmaz ile ilgili bulunduğu çevrede yapılan arsa fiyat araştırması ve taşınmaza eşdeğer özelliklerde arsa satışlarının incelenmesi neticesinde bedel tespiti iştenen sahip taşınmazın m2 arsa birim fiyatının yaklaşık 750,00 TL olduğu sonucuna varılmıştır.

Taşınmazın Toplam Alanı: 375,70m2 Arsa Alanının m2 değeri : 750,00 TL/ m2

Taşınmaz Toplam Değeri : 375,70m2 x 750,00TL= 281.775,00 TL Taşınmazın Toplam Değeri 281.775,00 TL'dir.

Adresi             : Cudi Mah.Durmaz Sokak Mevkii 935 Ada 14 Parsel Cizre/Şırnak Cizre / ŞIRNAK

Yüzölçümü     : 375,70 m2

Arsa Payı       : -

Kıymeti           : 281.755,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: 2.Derece Askeri Yasak Bölge İçerisinde Kalmaktadır Tapu Kaydındaki Gibidir


 

 

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/04/2023 - 11:05

Bitiş Tarih ve Saati          : 12/04/2023 - 11:05

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2023 - 11:05

Bitiş Tarih ve Saati          : 08/05/2023 - 11:05

 

Satış şartları:

1-     Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı’nda verilecek tekliflerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.

2-      Artırmaya katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka  hesabına Elektronik  Satış Portalı üzerinden yatırılması, gösterilecek teminatın,


teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacaklar veya ilgili banka tarafından, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun, satışı yapan icra dairesine elden veya sistem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesi zorunludur.

3-       Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

4-     Hisseli satışın mümkün olduğu hâllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına pey sürecek hissedarı veya temsilciyi bildirmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran hissedarın veya temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

5-       Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hâlinde alacak veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmaz, alacağın veya ortaklık payının teminata yeterli gelmemesi hâlinde eksik kısmın başvuru anında icra dairesi hesabına yatırılması veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilmesi zorunludur.

6-  Varsa ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitesiyle on beş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerekmektedir. Aksi hâlde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacak ve bu hususlar irtifak hakkı sahipleri için de geçerli olacaktır.

7-     İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın Elektronik Satış Portalı’nda ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerekmektedir.

8-     İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde, alınan teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödenecektir.

9-     Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamaması veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hallerde, ikinci artırma ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacaktır.

10-        Satışa katılanlar bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar.

11-     Malın tescil ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.

12-           KDV, damga vergisi, tapu harç ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümleri mahfuzdur.)

 

21/01/2023

Okan SAVCILI

İcra Müdür Yardımcısı 198645

e-imzalıdır

 

 

 

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

web tasarım web hosting

Copyrigt © 2017 Cizre.bel.tr | Tel: 0 (486) 616-1010 - Fax: 0 (486) 616-8513